กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ facebook กรค กปภ.ข.10 ติดต่อเรา

นายอลงกรต คำมาเมือง
ผอ.กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ
 
 
นายกิตติชัย นิ่มวิบูลย์สม
ตำแหน่ง วิศวกร 8
 
 
นายณรงค์ โพธิ์วัง
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 8
 
 
นายจักวรรณ แว่นแก้ว
ตำแหน่ง หนง. 8 งานบำรุงรักษา
นายประสิทธิ๋ สายกนก
ตำแหน่ง หนง. 8 งานเทคโนโลยีควบคุมผลิต
นายพิชชพงค์ พิทักษ์วินัย
ตำแหน่ง หนง. 8 งานควบคุมคุณภาพน้ำ 1
นางสาวอรทัย ทองมี
ตำแหน่ง หนง. 8 งานควบคุมคุณภาพน้ำ 2
นางสาวสรัญญา สว่างชาติ
ตำแหน่ง หนง. 8 งานควบคุมคุณภาพน้ำ 3
นายทศพร เต็มสวัสดิ์
ตำแหน่ง วิศวกร 7
นายกฤชสร กชพรธนันปภัค
ตำแหน่ง วิศวกร 7
นายปองคุณ ศรลัมพ์
ตำแหน่ง นักวิทยาศาตร์ 7
นางสาวสมสมัย ค่าจริง
ตำแหน่ง นักวิทยาศาตร์ 7
นางสาวศุภรดา คำเวิน
ตำแหน่ง นักวิทยาศาตร์ 7
นายสุเมธ ธนกิตติเศรษฐ์
ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล 7
นายเอกชัย ทรัพย์เสถียร
ตำแหน่ง วิศวกร 7
นางประนอม วัฒนานุสิทธิ์
ตำแหน่ง พนักงานวิทยาศาตร์ 7
นางสาวอัมพิกา เมืองทอง
ตำแหน่ง นักวิทยาศาตร์ 6
นายอนุรักษ์ คำเวิน
ตำแหน่ง นักวิทยาศาตร์ 7
นายทวิช เอี่ยมสอาด
ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล 6
นายธีรวิชญ์ ศุภสิริพงษ์
ตำแหน่ง วิศวกร 6
นางวีนัสริน สุภานันท์
ตำแหน่ง พนักงานวิทยาศาตร์ 7
นางสาวนฤมล สิงห์กลาง
ตำแหน่ง นักวิทยาศาตร์ 4
ดร.ปาจรีย์ ชูประยูร
ตำแหน่ง นักวิทยาศาตร์ 5
นายประเวศน์ จันทร์วรรณ
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 5
รอการอัพโหลด
นายพงศ์วริศ เพชรสง
ตำแหน่ง วิศวกร 6
นางนิศาชล เรื่องปราชญ์
ตำแหน่ง พนักงานวิทยาศาตร์ 7
 
 
 
 
นายวัลลภ นิลพลับ
ตำแหน่ง พนักงานประปา 4
 
 
นายพีรพล ธิคุณ
ตำแหน่ง นักวิทยาศาตร์ 7
 
 
 
 
นายประเสริฐ อยู่อุบล
ตำแหน่ง พนักงานประปา 4
 
 
นางภาวนา เทียนแขก
ตำแหน่ง นักวิทยาศาตร์ 7
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวกัณฑมณีย์ จันทบัตร
ตำแหน่ง นักวิทยาศาตร์ 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 - Provincial Waterwork Authority Region 10
กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ - Warter Production and Quality Control Division
พัฒนาโดย งานเทคโนโลยีควบคุมผลิต ผู้พัฒนา By Aekachai Subsathian