กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ facebook กรค กปภ.ข.10 ติดต่อเรา
นายพิชชพงค์ พิทักษ์วินัย
ตำแหน่ง หนง. 8 งานควบคุมคุณภาพน้ำ 1
นายปองคุณ ศรลัมพ์
ตำแหน่ง นักวิทยาศาตร์ 7
นางประนอม วัฒนานุสิทธิ์
ตำแหน่ง พนักงานวิทยาศาตร์ 7
นางวีนัสริน สุภานันท์
ตำแหน่ง พนักงานวิทยาศาตร์ 7
นางนิศาชล เรื่องปราชญ์
ตำแหน่ง พนักงานวิทยาศาตร์ 7
นายพีรพล ธิคุณ
ตำแหน่ง นักวิทยาศาตร์ 7
นางภาวนา เทียนแขก
ตำแหน่ง นักวิทยาศาตร์ 7
นางสาวกัณฑมณีย์ จันทบัตร
ตำแหน่ง นักวิทยาศาตร์ 7
 
 
   
 
วัตถุประสงค์
ดำเนินการทดสอบคุณภาพน้ำในระบบประปาและให้บริการทดสอบแก่หน่วยงานภายนอก กำกับดูแลและประสานงานให้คุณภาพน้ำเป็นไปตามมารฐาน รวมทั้งจัดทำแผนการใช้สารเคมี - ให้คำแนะนำเชิงวิชาการ
 
บทบาทหลัก (Key Role)
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างในสังกัดและดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในภารกิจดังต่อไปนี้
- 1. ทดสอบคุณภาพน้ำดิบ น้ำประปาในด้านกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา ดัชนีมลภาวะและสารพิษ (ไลหะหนัก) ประเมินคุณภาพน้ำ เพื่อเปรียบเทียบกับมารฐานและเป็นข้อมูล
ในการควบคุมคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมารฐานแก่หน่วยงานภายใน
- 2. ทดสอบคุณภาพสารเคมี - สารกรองน้ำและท่อน้ำแก่หน่วยงานภายใน
- 3. ให้บริการทดสอบคุณภาพน้ำ - สารเคมี - สารกรองน้ำและท่อน้ำ แก่หน่วยงานภายนอก
- 4. กำกับดูแลการปฏิบัติงานในการผลิตน้ำประปาให้ได้มารฐานตามข้อกำหนด Standard Operating Procedure (SOP) ตามหลักการ Water Safety Plan
- 5. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามมารฐานที่กำหนด เช่น การสอบเที่ยบและการทบทวนสอบ เป็นต้น
- 6. เฝ้าระวัง - ทดสอบ - ประเมินคุณภาพน้ำแหล่งน้ำ รวมทั้งให้คำแนะนำแก้ปัญหาคุณภาพน้ำ
- 7. จัดทำรายงานคุณภาพน้ำ - สารเคมี - สารกรองน้ำและท่อน้ำ รวมทั้งรวบรวมประมาลผลเป็นรายเดือน รายไตรมาสและรายปี
- 8. ตรวจติดตามกลั่นกรองข้อมูลคุณภาพน้ำ ในระบบสารสนเทศ
- 9. รวบรวม ตรวจสอบ และจัดทำแผนการใช้สารเคมีในระบบประปา
- 10. จัดทำระบบบริหารจัดการคุณภาพน้ำห้องปฏิบัติการทดสอบตามมารฐานสากล ISO/IEC 17025
- 11. ปฏิบัติตามภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
ผลลัพธ์ของงาน (Output)
- 1. น้ำประปามีคุณภาพตามมารฐานทั้งด้านกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา และสารเป็นพิษ (โลหะหนัก)
- 2. ห้องปฏิบัติการมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานได้ตามมารฐานที่กำหนด
- 3. มีความต่อเนื่องในการตรวจสอบคุณภาพน้ำและการบันทึกข้อมูลคุณภาพน้ำเข้าในระบบรายงาน
- 4. มีคู่มือในการปฏิบัติงาน (SOP)
- 5. ห้องปฏิบัติการทดสอบ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพตามารฐานสากล ISO/IEC 17025
 
© การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 - Provincial Waterwork Authority Region 10
กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ - Warter Production and Quality Control Division
พัฒนาโดย งานเทคโนโลยีควบคุมผลิต ผู้พัฒนา By Aekachai Subsathian