กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ facebook กรค กปภ.ข.10 ติดต่อเรา

นายจักวรรณ แว่นแก้ว
ตำแหน่ง หนง. 8 งานบำรุงรักษา
นายทศพร เต็มสวัสดิ์
ตำแหน่ง วิศวกร 7
นายสุเมธ ธนกิตติเศรษฐ์
ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล 7
นายทวิช เอี่ยมสอาด
ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล 6
นายประเวศน์ จันทร์วรรณ
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 5
นายประเสริฐ อยู่อุบล
ตำแหน่ง พนักงานประปา 4
นายวัลลภ นิลพลับ
ตำแหน่ง พนักงานประปา 4
 
 
     
 
วัตถุประสงค์
จัดทำแผน ดำเนินการบำรุงรักษา ซ่อม และสนับสนุนในการจัดหาเครื่องจักรกลและไฟฟ้า เครื่องจ่ายสารเคมี มาตรวัดน้ำ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบของการประปาส่วนภูมิภาคสาขา รวมทั้งเสนอของบประมาณในการออกแบบปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรกลและไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง
 
บทบาทหลัก (Key Role)
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างในสังกัดและดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในภารกิจดังต่อไปนี้
- 1. จัดทำแผนงาน ดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมเครื่องจักรกล เครื่องจ่ายสารเคมี และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
- 2. สนับสนุนในการจัดหาซ่อมแซม การบำรุงรักษา เครื่องจักรกล เครื่องจ่ายสารเคมี และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบผลิตน้ำประปาของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขา พร้อมให้การสนับสนุนเชิงเทคนิค
- 3. รวบรวมข้อมูลรายงานต่างๆ ที่เกียวข้องในด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและไฟฟ้า เครื่องจักรกลของระบบผลิต การใช้พลังงาน
- 4. จัดทำแผนดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและไฟฟ้า เครื่องจ่ายสารเคมี และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 5. สนับสนุนการซ่อมเครื่องมือจักรกลและไฟฟ้า เครื่องจ่ายสารเคมี และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 6. ทดสอบประสิทธิภาพ การใช้งาน ชำรุด บกพร่องของเครื่องจักรกลที่ใช้ในระบบผลิต
- 7. เสนองบประมาณในการออกแบบปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง
- 8. ปฏิบัติการกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
ผลลัพธ์ของงาน (Output)
- 1. จำนวนวัสดุอุปกรณ์ที่เสีย - ชำรุด
- 2. จำนวนวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอสำหรับงานซ่อมบำรุง
- 3. แผนงานการซ่อมบำรุงที่เหมาะสมกับอายุการใช้งานของวัสดุอุปกรณ์
 
 
 
© การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 - Provincial Waterwork Authority Region 10
กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ - Warter Production and Quality Control Division
พัฒนาโดย งานเทคโนโลยีควบคุมผลิต ผู้พัฒนา By Aekachai Subsathian