กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ facebook กรค กปภ.ข.10 ติดต่อเรา

นายประสิทธิ๋ สายกนก
ตำแหน่ง หนง. 8 งานเทคโนโลยีควบคุมผลิต
นายกฤชสร กชพรธนันปภัค
ตำแหน่ง วิศวกร 7
นายเอกชัย ทรัพย์เสถียร
ตำแหน่ง วิศวกร 7
นายธีรวิชญ์ ศุภสิริพงษ์
ตำแหน่ง วิศวกร 7
รอการอัพโหลด
นายพงศ์วริศ เพชรสง
ตำแหน่ง วิศวกร 6
 
 
 
วัตถุประสงค์
จัดทำแผนและควบคุมดูแลเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต ตรวจสอบกลไกลและเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิตน้ำจากระยะไกลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิ์ภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้น้ำอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานการบำรุงรักษาเทคโนโลยีการควบคุมผลิตแก่พนักงานหรือ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
 
บทบาทหลัก (Key Role)
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างในสังกัดและดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในภารกิจดังต่อไปนี้
- 1. วางแผนพัฒนาและควบคุมดูแลเทคโนโลยีที่ใช้ผลิต
- 2. ดูแลอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้และปรับใช้งานได้และปรับให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง
- 3. ส่งเสริมให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขามีการนำระบบควบคุมการผลิตน้ำมาใช้ในการปฏิบัติงาน
- 4. ตั้งงบประมาณในการบำรุงรักษาระบบควบคุมการผลิตระยะไกลให้ยังคงทำงานได้ดีพร้อมรายงานผลความก้าวหน้าต่อสำนักงานใหญ่ กปภ.
- 5. ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานและบำรุงรักษาเทคโนโลยีในการควบคุมการผลิตแก่พนักงานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
- 6. ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
ผลลัพธ์ของงาน (Output)
- 1. ลดปัญหาที่เกิดขึ้นในระบวนการผลิต
- 2. การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างเต็มความสามารถ
- 3. ลดค่าใช้จ่ายในการผลิต
 
 
 
© การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 - Provincial Waterwork Authority Region 10
กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ - Warter Production and Quality Control Division
พัฒนาโดย งานเทคโนโลยีควบคุมผลิต ผู้พัฒนา By Aekachai Subsathian